นโยบายของบริษัท

1.นโยบายทางธุรกิจ (Business policy)

สำหรับประเภทธุรกิจที่เป็นการจำหน่ายสินค้า

บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 1.1 การจัดส่งสินค้า

      - บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 11:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป

      - เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้ง tracking number ไปทาง Email

      ช่องทางการจัดส่งสินค้า

     - บริษัทฯจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทยผ่านทางKerry Express และ Nim Express

     เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

        -  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น

        -  เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วทาง Kerry Express และ Nim Express จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

       -  ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

1.2 การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

    - ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ 061-414-2066 หรือ admin@wbc.co.th

1.3 การคืนสินค้า

    -ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามากกว่า1 รายการ และมีความประสงค์จะคืนสินค้าบางส่วนในคำสั่งซื้อนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าจัดส่งให้กับทางลูกค้า

   - สินค้าไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อันเนื่องจากความผิดพลาดระหว่างกระบวนการจัดส่งสินค้า เช่น ชำรุด, แตกหัก, ฯลฯ รวมถึงสินค้าที่ผิดจากรายละเอียดที่ลูกค้าได้ยืนยันการสั่งซื้อ

    - สินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถดำเนินการคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่แจ้งยกเลิกรายการสินค้า โดยยึดตามนโยบายการ คืนสินค้าของทางบริษัทฯ

 

1.4 นโยบายการคืนเงิน

        ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ทางบริษัท ฯ ได้รับคำยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ทางบริษัท ฯ ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัท ฯ  มีสิทธิที่จะคืนเงินจำนวนที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม

 

 

2. นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของร้านค้ามีไว้เพื่อชี้แจงวิธีการเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือจัดการข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า โดยนโยบายของทางร้านค้าจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation - GDPR)

ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังนี้

  1 .ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้าสามารถเข้าถึงได้

      - ชื่อ

      - ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง

      - เบอร์โทรศัพท์

      - อีเมล์

   2.วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ร้านค้าเก็บข้อมูล

      - การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทางเรา รวมถึงการจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้า

      - การประมวลผลข้อมูลการเรียกเก็บเงินเพื่อดำเนินธุรกรรมของคุณจนเสร็จสิ้น เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ของทางเรา

      - การแสดงโฆษณาส่วนบุคคลสำหรับคุณและเพื่อส่งเสริมการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทางเรา

  3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

        ระยะเวลา 1 ปี

  4. ช่องทางการติดต่อร้านค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลร้านค้าจัดเก็บ

       ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ 061-414-2066 หรือ admin@wbc.co.th

  5. บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้ารับมา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต